***************************************************************************************************************************

  WEWARAHING KYAI RASAJATI 

  ***************************************************************************************************************************

Purwaka

M I J I L

DHANDHANGGULA

K I N A N T H I

G A M B U H

A S M A R A N D A N A

S I N O M

P A N G K U R

P U C U N G

D U R M A

MEGATRUH

M A S K U M A M B A N G

Jarwining Tembung Kawi

 

   *************************************************************************************************************************** 

P U R W A K A

 

Wewarah ingkang kaanggit punika mujudaken pepacuh menggah jatining agesang. Ing pangajab, sageda dados piwucal ingkang migunani tumrap anak-putu, sumrambah dhateng sok sintena ingkang kepingin memetri pitedahing para leluhur. Menawi katindakaken, istingarah gesang punika anggadhahi wewaton lan paugeran ingkang tumuju dhumateng kayuwanan.

Jlèntrèhing wewarah rinumpaka ing Sekar Macapat. Déné uruting pupuh boten miturut tataran, namung awewaton krenteg saha sreging manah. Kirang gaduking pangertosan menggahing basa lan budaya Jawi, mahanani kithal saha kirang runtuting ukara.

Mugi wonten pigunanipun. 

Kaanggit ing Jakarta

Pungkasaning taun 1995

 

Rasajati

[Back]

M I J I L

 

 1. Mijil saking jro telenging kalbi

Rasajati ingong

Nilar rupeking buwana ramé

Miyak rudatin lebeting batin

Wineca king gaib

Ngudhar wangsityèku

 

2. Hangga aking nilingken Hyang Widi

Krasa lamun bodho

Jibeg bebeg ati kang mangkéné

Nanging paksa mèt kapti kang hening

Murih waged nampi

Lumunturing wahyu

 

3. Rasajati ngulir sagung budi

Datan kena mopo

Pan manungsa pinasti ing tembé

Lamun datan luwèh ing pamisik

Wedharing pangerti

Gumragèh ginayuh

 

4. Kayektèn ginelar Rasajati

Tan samar ing batos

Lumintir kadi tumètèsing wé

Paring wuruk mring kang ngorong nampi

Kadya kang jinarwi

Dhandhanggendhis nèku

[Back]

      

  DHANDHANGGULA

5. Kawignyané wong urip puniki

Yèn datan wruh sapuluh prakara

Nistha kuciwa dadiné

Dhihin karem ing ngèlmu

Kaping kalih bisa njinarwi

Ping tiga bisa maca

Mring lampahing kayun

Catur tanggap maring rasa

Panca laku kang aris lawan patitis

Sat sarèh lan samadya

6. Sapta tuhu uning mangénjali

Astha brata tarak durlaksana

Tebih saking lampah séjé

Dé kaping nawanipun

Olah suksma bekti mring Gusti

Asih maring sasama

Kamot jroning kalbu

Dasa pasrah myang sumarah

Pepesthèné ingkang pinanci Hyang Widhi

Patitis ing kamuksan

7. Mangkya kiyé babaring pamardi

Kang jinarwa nut gaduking nala

Ngèsthi ana pigunané

Karem ngèlmu puniku

Ibaraté sangsam kang salit

Ngupaya toya gesang

Datan kendhatipun

Dyan kudu minggaha arda

Tumuruna mring jurang paparang curi

Tetep dipun upaya

 

8. Ngèlmu iku ngemot rong prakawis

Datan kena pinisah-pisaha

Saking siji lan sijiné

Pratama nami ilmu

Kanthi jarwa sarwi pangerti

Mring sagung kasunyatan

Sempuluring umur

Minangka sanguning lana

Lelananing wong urip ing alam mangkin

Ywa nganti tan jinangka

 

9. Nadyan akèh wong mastani pingging

Kanthi ilmu èsem kang katartya

Nora gampang kabrangasé

Dé darbya sangu cukup

Kanggé olah lakuning dhiri

Isarating agesang

Datan badhé wurung

Pan ginayuh samangsanya

Dèn butuhken nora bakal nguciwani

Temah ayem ing driya

 

10.  Boten namung kasunyatan èlmi

Nanging nenggih wruh jatining sila

Trapsilaning titah dhaté

Ngerti tataning laku

Lelakoné kang sarwi perti

Permati datan gampang

Kapéncut ing semu

Giri-godha  mawa wisa

Wisunané wasana ambabar tuni

Keduwung nora guna

 

11.  Yekti sanggya tumitah sadyèki

Pinaringan warah kang utama

Endi bener lan luputé

Ing salebeting kalbu

Temah bisa sinaring sami

Tan meleng mring kang ala

Miling myang kang luhur

Leluhuring bebudènnya

Dèn leluri temahan manggih basuki

Ngerti nering Hyang Suksma

 

12.  Bebener kang sirik tindak juti

Hyang Ma Agung wus amaringana

Ya ing lathinira kiyé

Tan cukup mung ingemut

Nanging swawi dèn udanèni

Supaya tinuturna

Mring kang tindak luput

Ywa ajrih sung pariwara

Wiwarané bebener wiwit ing nguni

Nulad maring Hyang Suksma

 

13.  Kawruh mungguh bab bebener ugi

Rinaketken jroning angganira

Supaya glis kalairé

Mung muni nora cukup

Lamun datan bisa nglampahi

Ywa kongsi kadya ditya

Tan wruh rasa saru

Surasané sarak rasa

Datan nganggo rinasa-rasa kaèsthi

Pan dadi kadhodhoran

 

14.  Pan lakunira sadarum iki

Hyang Suksma mesthi datan kèweran

Ana ing ngendi jluntrungé

Kang iku sembah kalbu

Nenalesi kèhing semèdi

Wutuhing pancadriya

Geleng gilig sèstu

Mung meleng lenging Hanindha

Sagung karya pinisungsung mring Hyang Widi

Mrih mulyaning asmaNya

 

15.  Kapindhoné kang winastan ngèlmi

Iku nyakep trap ing lakunira

Tan mandheg ing pangertosé

Kanthi ilmu karuhun

Jalma kudu bisa métani

Endi laku kang nistha

Miwah kang tan patut

Siningkirana sadaya

Kang piniji prakara kang bener kaki

Trep traping rèh sampurna

 

16.  Lamun sira, wruh jatining hagni

Awewatak panas lir baskara

Iya mangkono wujudé

Yèn dèn gunakken cukup

Kagunané pan munpangati

Lamun kaladuk ndadra

Mrabawani layu

Ya mangkono ilmunira

Ingecakna jumbuh klawan butuhrèki

Empan papan samadya

 

17.  Ngèlmu bener pepindhané rukmi

Yèn binesot ngungkuli salaka

Saya katon prabawané

Déné cak-cakanipun

Sineksènan sagung sujalmi

Dadi tepa tuladha

Ing salampahipun

Dyan tan golèk pangastawa

Prastawané sumunar-sunar madhangi

Tumus harjaning janma

 

18.  Ilmu uga nyakup kang puniki

Uninga sangkan-paraning jalma

Tan liya mung Pangérané

Kang iku mung mituhu

Sembah raga suksma myang ati

Kanthi srah lan sumarah

Sembah sujudipun

Datan nyingkur pangwasa-Nya

Kanthi setya ngabekti  kang Maha Suci

Kang ngruwat dosanira

 

19.  Pan tumanduk winedhar sadyèki

Tresna-asih gung sapadha-padha

Tan mbédakaken jejeré

Dyan janma sudra pilu

Ingaosan jatining dhiri

Ywa tiningalan ina

Kawontenanipun

Awit ing ngarsèng Hyang Murba

Sagung titah kalenggahanira sami

Minangka citraning Hyang

 

20.  Lamun sira nggatosken kang alit

Akekucah tetulung myang welas

Teges bekti mring Gustiné

Wit Pangéran Ma Agung

Ngéjawantah manuswa tuni

Marepegi andika

nDadar bektinipun

Ingkang lulus tresnanira

Pinaringan wewengan kaswargan jati

Pan uripé tan siya

 

21.  Ngèlmu sangkan paraning dumadi

Cihnanira wruhanta kang tata

Nembah budi lan batiné

Tan tambuh kang tinuju

Amung Gusti Kang Murbèng Bumi

Ilang sumlanging rasa

Wus lebur satuhu

Pepesthèné wus katata

Pecat raga bali mring Kang Maha Suci

Tan kena sumelanga

 

22.  Ya mangkono udharing kang ngèlmi

Dadya dilah pepadhanging rasa

Rasanta nggayuh banjuré

Sang Rasajati muwus

Mbabar nalar kanggo njarwani

Ngèlmu ingkang jinarwa

Iku tegesipun

Nora mung manjing pribadya

Nanging uga tinular tumrap sasami

Kinanthi kautaman

[Back]

 

 

K I N A N T H I

 

 

23.  Ngèlmi jinarwi puniku

Sasarengan olah kardi

Pakaryaning bangsa makna

Maknané dipun udhari

Tinandur thukul ngrembaka

Tundhoné dadya basuki

 

24.  Piguna padhanirèku

Lamun dèn tuturna kaki

Winulangken gung sujalma

Panjalmaning Suksma Jati

Kang tinitah dadya duta

Dinuta lampah tetèki

 

25.  Wedharing ngèlmu satuhu

Sinartan meneping ati

Tinutur kanthi tuladha

Waskitha wisiking gaib

Dadi paran pitakonan

Wèh resep mring sapadhèki

 

26.  Nadyan tan rumangsa unggul

Ngungkuli kèhing sesami

Nanging marga olah rasa

Rasajati wèh pawerti

Rasanta antuk nugraha

Nugrahanirèng Hyang Widi 

 

27.  Mbabar pangerti puniku

Tan kanthi durgamèng dhiri

Mung mirid wisiking suksma

Suksmané menep ing sepi

Tan nyahak mring kang Ma Kwasa

Nilingken karsaning Widi

28.  Nora namung manut umur

Nanging meneping tyasrèki

Nebihi hardaning hawa

Tundhoné waskithèng gati

Pinareng sihing Bathara

Mulat kang sinengker sami

29.  Nanging lamun tansah ngugung

Pepénginan daging kaki

Tyas tinutup ing ruhara

Tan wruh pituduh sayekti

Apa manèh mbabar jarwa

Mokal kalamun kuwawi

30.  Rasajati legeg lamun

Ciptané pan dèn udhari

Yekti tebih wangenira

Mbabar sengkeraning Widi

Rumasa yèn tan gaduka

Prandéné mosik ing ati

31.  Wisiking Hyang marang ulun

Tan padha ciptanirèki

Klawan ciptaning-Sun iya

Lir bumi kalawan langit

Kadya kulon klawan wétan

Mokal kalamun pinanggih

32.  Nanging Rasajati luhung

Sira tumungkul ing bumi

Ywa alit ing manahira

Mara Sun paring pangerti

Wacanen Kitab Waluya

Bakal ntuk ngèlmu jinarwi

 

33.  Mula dhuh sasaminingsun

Jarwané ngèlmu sayekti

Mung pinanggya anèng sabda

Sabdané Kang Maha Suci

Pan iku tinlatènana

Supayantuk werdi jati

 

34.  Lumintir lir tèsing ranu

Lumintu tan kendhat yekti

Madya lelananing rasa

Rumesep asepé nuli

Gya winedhar jroning nala

Dadya wruh dununging kikis

 

35.  Aywa kendhat dipun luru

Nenuwun ing siyang-ratri

Pinaringan kasagedan

nJinarwa karsèng Hyang Widi

Dyan sapangu gesangira

Piguna harjaning jalmi

 

36.  Rasajati gya tumungkul

Rumangsa mlarating budi

Krenteg nggenturken tapanya

Dyan émut ringkihing dhiri

Pangajab mbirat papanya

Nggambuh nugrahaning Widi

[Back]

G A M B U H

 

 

37.  Maca lampahing kayun

Aywa namung kayungyun ing tembung

Tembung manis tan mesthi tumusing ati

Tanggap sasmitaning semu

Pan ngerti sajroning batos

 

38.  Tan samar ing sasamun

Nadyanta tan kalair ing wuwus

Wasis mawas sabarang kahanan jati

Waskithèng wataking diyu

Sumirih miwah waspaos

 

39.  Yèn kalépyan ing kalbu

Datan awas waspadèng pandulu

Bisa klèru kalimput ing alam lungit

Lelakoné dadi buntu

Katilar larasing raos

 

40.  Ing madyaning sasrawung

Kudu tanggap ilapating semu

Pasemoné prakara ingkang siningid

Dyan tan makna ing pandulu

Dineleng telenging batos

 

41.  Wong kang tumindak luput

Sesiliban sisipé linimput

Nanging baya tan bangkit ngumpetken wadi

Jro panon poladanipun

Tan wurung mesthi kawaos

 

42.  Mangkono laku apus

Nora makna lamun adu burus

Barang barès ginawé angèl kepati

Datanpa meneping kalbu

Mokal lamun bisa maos

43.  Manah meneng satuhu

Eneng-ening kadidéné wiku

Pranyanané landhep tanggap lampah lamis

Lamun dèn anggepa cubluk

Dèn blithuk tetep rekaos

 

44.  Ywa peteng ing pandulu

Mawas réka rerékaning satru

Satrunira tan liya laksana juti

Tilar kawignyan pan lampus

Winastan uripé kawon

 

45.  Tumindak datan amung

Ngegungaken apa kang kabujung

Wusanané nglirwakken kayektèn jati

Tan maca kahananipun

Begja-begjané ketanggor

 

46.  Wewéka aywa samun

Tinalesan driya ingkang yutun

Dhéngah lampah tinimbang-timbang sayekti

Maca kahanan dèn gupuh

Jumangkah pan sarwi maton

 

47.  Grusa-grusu puniku

Paribasan nyaketken bebendu

Bebenduné badan-suksma datan kèri

Mrana-mréné sarwa klèru

Kléléran saenggon-enggon

 

48.  Limpad maca satuhu

Tan winates kang bisa dinulu

Kasasaban samubarang sarwa sisip

Tundhoné tan wruh ing gati

Kang pinaringken Hyang Manon

 

49.  Sagung hawa tinutup

Namung suksma ening ciptanipun

Mahas neges mangekes maring Hyang Widi

Supayantuk rèh kang puput

Pinaringan weruh ingong

 

50.  Yèn wus dugi neripun

Tumaratas rèh sepi asamun

Suksma kéntar buntas tatas tanpa tepi

Ngriku wisiking Pukulun

Winedhar sajroning raos

 

51.  Datan rumaos apun

Amangerti sanggya karsanipun

Mung sadrema sapira ingkang piniji

Ingkang badhé dados wujud

Sinélakana rekaos

 

52.  Lamun pesthinirèku

Sagung jalmi mung kudu mituhu

Anampèni kalawan tulusing ati

Luhung ngaturna panuwun

Dé paring wedhar wigatos

 

53.  Begjané wong kang ngluru

Nratas sepi nora karem turu

Kanthi resik uripé dipun prasudi

Saka karsané Pukulun

Pan kepareng bisa maos

 

54.  Poma ingkang tuwajuh

Karsaning Hyang kupiya ginayuh

Nanging éling ywa nganti marlupèng dhiri

Yèn keblasuk dadi umuk

Tan wurung dadi geguyon

 

55.  Milaur kanthi tekun

Anggegulang ngrèh lampahing kayun

Jinumbuhna kalawan karsaning Gusti

Nora mbadal dhawuhipun

Manah ngenut kang sayektos

 

56.  Aja nganti keladuk

Ngangah-angah nggapé kang tan gaduk

Néka-néka ngreréka wangsitirèki

Ketapang angrangsang gunung

Ngantya kiamat tan jégos

 

57.  Luhung manah tumungkul

Srah sumarah pepesthèn kang thukul

Pepindhané trawaca nrawang wiyati

Abyoring lintang kadulu

Wijanging nalar tan éwoh

 

58.  Nyegah tutur kalantur

Lantip nggraita kahanan kuwur

Idhep-idhep sembur adas saupami

Kaèsthi pigunanipun

Kasmaran uger kang maton

[Back]

 

 

A S M A R A N D A N A

 

59.  Tanggap raos jarwinèki

Bisa krasa lan rumangsa

Pangertos datan talompé

Mring jatinira pribadya

Miwah sapadha-padha

Sumrambah titah sadarum

Lan saisiné buwana

 

60.  Aja sira kumawasis

Dyan wus tebih lampahira

Ngudi èlmi pangertiné

Awit isih ana liya

Kang mesthi ngungkulana

Lir wiyati èmperipun

Tanpa wangenan inggilnya

 

61.  Wong umbag kang lumuh aris

Tansah rumangsa yèn bisa

Sabarang kardi ingembé

Nging datan bisa rumangsa

Mung samenir kawruhnya

Sesongaran sarwi umuk

Kaya-kaya mrantasana

 

62.  Lamun tumanduk ing gati

Briga-brigi nora pana

Seserepanira kiyé

Kikuk-kidhung kang linakya

Nora sumbut gunemnya

Wusana jugar tan rampung

Wirang mungguh rinasakna

 

63.  Wruhanta manah kang pingging

Rasa isin datan darbya

Mung tembung wah pangudiné

Dyan nora panggah ing karya

Parandéné jumawa

Tansah nggrangsang ciptanipun

Ngangah-angah kadya ditya

 

64.  Jalma kang tanpa pangerti

Tan naker kabisanira

Adu wani piandelé

Datan tanggap maring rasa

Kang wèh wruh tatarannya

Nunjang-palang tindakipun

Numbuk-bentus nora tata

 

65.  Mangkya jana sarjanadi

Mulat dhiri tan durgama

Ninggal sagung sembranané

Mulur sempulur pangrasa

Rasané sanggya rasa

Sinipat jejering kayun

Titis tetes temah tatas

 

66.  Rèhing rasa dèn resepi

Nora samar werdining mar

Marmané binabar kiyé

Éndah èdi lir kartika

Rinimat ing Hyang Suksma

Mbabar waskithaning wiku

Wikan jatining priyangga

  

67.  Waskitha jatining dhiri

Empan papan tumindaknya

Éling wewates ugeré

Nilingken sagung wewarah

Pituduh myang pranatan

Sirik cidra arsa unggul

Nir sedya ala rinipta

 

68.  Rasa suka dèn watesi

Mekak hawa aywa ngrebda

Sesukan mung sakadaré

Gampang gumun siningkiran

Jer kabèh mung sandhangan

Datan langgeng wontenipun

Abyor sakedhap gya muspra

 

69.  Lamun tan waskithèng kalbi

Rasanta gampil kagodha

Kayungyun ing kasukané

Temah lupa sarak tata

Angger-ugering gesang

Kapéncut myang kapiluyu

Éndah-èdining dursila

 

70.  Tundhoné dumugèng lalis

Getun keduwung pan siya

Siku dhendha pinanggihé

Papa cintraka kalakya

Sinandhang ing jiwangga

Apan émut wus kebacut

Katrucut tekaning laya

 

71.  Begja janma kang patitis

Ngrucat pepénginanira

Sirik nerak sarak siré

Tanggap lamun samudaya

Tan langgeng ing kahana

Sawatara pan wus kukut

Gung kasukan sakeplasan

 

72.  Rasa dhuhkita myang branti

Aywa kalantur ginarba

Sedyanta marlupèng raté

Angur pinupus samadya

Jasad ywa nandhang roga

Tinalesan manah mulung

Ing pepesthèning Bathara

 

73.  Mulata maring sasami

Sadarum titahing Indra

Ingaosana jejeré

Ywa nganti mawang sandhangan

Kang sipat kalairan

Nging dugèng jatining manu

Manuswa ingkang sanyata

 

74.  Kathah-kathahing pamanggih

Pandulu sulap mring gebyar

Tata lair tetalesé

Ngajèni maring pepadha

Nora tumus jro nala

Kalenggahan bandha bandhu

Kang minangka takerannya 

 

75.  Sinten ingkang darbé aji

Yèku kang mompyor wiraga

Éndah èdi busanané

Dyan awewatak raseksa

Brukut linimput samya

Laksita pindha priyagung

Sangar mrabawa anggepnya

 

76.  Kathah ingkang datan ngèksi

Jejer jatining manuswa

Mung kayungyun lelamisé

Sulap gebyar kang katartya

Temah klèntu nalarnya

Wong pengung malah ginunggung

Pinuji kadya brahmana

 

77.  Balik janma sudra kaki

Asring datan pinétangna

Kanggep tan makna anané

Aja manèh ingaosan

Dèn paèlu pan nora

Pinanggya mbuwang pandulu

Sungkan lamun ningalana

 

78.  Dyan suci atinirèki

Nging tan rinengga busana

Kadonyan drajat pangkaté

Sapa baya arsa nyapa

Wah malih anilingna

Mring tutur ingkang winuwus

Pinusus lésus pan muspra

 

 

79.  Dé kang tanggap rasajati

Tan meleng mring barang makna

Kasilep tata lairé

Nanging nilingken pranyata

Reseping pariwara

Wewarah agung kalangkung

Nadyan winedhar ing sudra

 

80.  Tan mawang janmanirèki

Nora nisihken sapadha

Nging ngaosi pamerdiné

Dyan mijil lathining ina

Lamun gwah ing wewarah

Tinilingaken satuhu

Dadya cecalaning lana

 

81.  Ywa ngembé padhanirèki

Janma tan kena ingina

Tinitah nut pepancèné

Ajènana lir Hyang Suksma

Supayantuk nugraha

Tinebih manah adigung

Andhap-asor lembah nala

 

82.  Raos asih myang premati

Sumrambah sagung tumitah

Rinumat mrih lestariné

Samukawis jro bawana

Wus patitis tinata

Pangwasané Hyang Ma Agung

Rumeksa kanthi samekta

 

 

83.  Mula hèh titahing Widi

Aywa nuruti angkara

Mbujung senengira kiyé

Nging nglirwakaken pranata

Mung mburu rèh hardanta

Nilar waskithaning kalbu

Supé wisiking Hyang Suksma

 

84.  Rasajati wèh pawerti

Myang sujanma kang rumangsa

Butuh wruh mring kajatiné

Murih tumanggap ing rasa

Rasanta mèt raharja

Raharjaning sanggya manu

Nurutana nering rasa

 

85.  Neping rasa kang kaèsthi

Tan kabranang watak murka

Nora rongèh pangrasané

Anteng manekung jatmika

Temah tanggap sasmita

Dyan ringkih pinaring surup

Mungguh werdi kang utama

 

86.  Sarpa kresna sekul gurih

Wreksa rekta pahit wohnya

Namung semanten gaduké

Lamun tan tebih tebanya

Ywa maoni kéwala

Pupus asem tibèng laku

Sinom jumangkahing lana

[Back] 

 

S I N O M 

 

87.  Patitising lakunira

Waskithèng lampahirèki

Samubarang pinikirna

Tan grusa-grusu sayekti

Tinimbang kang taliti

Tumindak tan kumawantun

Angger purun lan sagah

Tan wurung wekasan tuni

Mangka getun keduwung nora piguna

 

88.  Lamun sira darbya sedya

Ywa kadereng hardanèki       

Lumuh aglis kalakyanta

Lupa daksina myang paksi

Tan wruh jantraning margi

Ngangsa lir wataking diyu

Luhung ris linimbanga

Mirid kaoting tyasrèki

Jinumbuhna klawan sanggya kawikanta

 

89.  Poma praya sabar drana

Antèr pamikir sayekti

Sélak kabrananging rana

Paribaya dèn adhepi

Kanthi sarèh premati

Tan mingkuh kèhing pakéwuh

Nyidhem mulading rudra

Waspaos sajroning kapti

Sanggya gati tinuntas kanthi waskitha

 

 

90.  Lantip ngudhari ruhara

Nyimpang sawarnining sisip

Pramana milah prakara

Tan worsuh cinampur sami

Wijang jroning pambudi

Dèn lusi lir lawé kusut

Ingijir temah cetha

Gampil rampung kanthi rampit

Sanggya karya tan bingung mbebidhung nala

 

 

91.  Miyat paékaning liyan

Nora kadereng ing kingkin

Lir mulat lèsing warastra

Waspaos graitèng budi

Tumindak ngati-ati

Ywa gampil pracayèng rungrum

Pranyana dèn landhepna

Dimèn trawaca ing gati

Temah titis luput saking sandi kala

 

 

92.  Aywa ngrèmèhken sasama

Drajat semat donya arti

Kabisan wah kagunannya

Myang agal-alusing budi

Angèl yèn dèn jajagi

Sring nyolong pethèk sadarum

Luhung yèn dèn anggepa

Samukawis anglangkungi

Luwih begja tan kecélik ing panduga

 

 

93.  Watak umbag sesongaran

Rumaos wasis nglangkungi

Angandelken kagunannya

Miwah jajaging pangerti

Tan ana kang madhani

Manèh lubèr bandha-bandhu

Wuwuh éring pangwasa

Digang adigung ing budi

Solah bawa pamurih ingalembana

 

 

94.  Béda prabawèng satriya

Ngleluri darmaning aji

Mekak dhiri olah rasa

Primpen kawruh dèn simpeni

Siningid rasajati

Unggul tan kraos pinunjul

Ywa pamèr kabisannya

Andhap-asor trus ing ati

Sanggya gati tan sélak dipun rampungna

 

 

95.  Pribadyèng satriya tama

Sirik mbujung pangastuti

Datan serik dipun ina

Bingah winada sesami

Tan susah dèn waoni

Adreng ngudi budi luhur

Asih maring sesama

Tan males manah kang sengit

Ngrucat donya meleng maring rèh sampurna

 

 

96.  Lampah aris paramarta

Sarèh tumanduking sami

Datan sawiyah deksura

Ngrèmèhken titahing Widi

Nungkulken ingkang alit

Nanging ngajèni sadarum

Mimpang datan ngasorna

Pikolèh tan damel tuni

Dipun gega tan mawi dipun telukna

 

 

97.  Lès aris rinengga basa

Tan karya runtik ing kapti

Raras pinireng ing karna

Tumus rumesep waradin

Mrak ati amranani

Tinilingken wèh tyasarju

Adhem trusing wardaya

Nyidhem brahala pan bangkit

Tumamanya karya basuki raharja

 

 

98.  Kalamun dadya pangarsa

Pangandikan pan jinagi

Ywa gampil ngumbar kamurkan

Tembung ladak dèn singkiri

Tan wengis waton muni

Natoni manah sadarum

Andhahan jinemalan

Nanem wiji nabet ati

Becik lamun ririh araras nengsemna

 

 

99.  Mring dasih suka tuladha

Tindak-tanduk sarwi manis

Titis pangangkah utama

Kinèn dinadya palupi

Tinulat pan mranani

Nora mung kakèhan wuwus

Ngegungken panguwasa

Salir préntah kudu dadi

Kumalungkung edir deksura daksiya

 

 

100.   Pan kawula tindak lupa

Ingélingken kanthi aris

Bramantya dipun leremna

Poma aywa ngumbar hagni

Ngalad-alad ambesmi

Luhung wèh reseping tutur

Bebener tinuduhna

Pepèngeté sinartan sih

Tan akarya runtik jro tyasing pra amba

 

 

101.   Kalamun dadya andhahan

Waged mapanaken dhiri

Weruh ing rèh myang pranatan

Tan trunyak-trunyuk nglingsemi

Nging manis amrak-ati

Kinasih maring priyagung

Setya dhateng bebahan

Marmané dèn pitadosi

Pinitaya tinresnan déning bendara

 

 

102. Tumindak kang nuju prana

Tulus dènnya anglampahi

Nora mung lamis kéwala

Sapawingking ngiwi-iwi

Batos ngrantam bilahi

Ngrerancang pakaryan slingkuh

Anganggit tembung dora

Kala jiret kang cinawis

Neniwasi kadya upasing taksaka

 

 

103. Poma sanggya pakaryanta

Tinalesan niat suci

Titis tetes ukaranta

Trus dugèng telenging kalbi

Kadereng sir kang resik

Jujur tinanem sempulur

Éklas lila legawa

Nggresula pan dèn tebihi

Wani ngampah pawekasan nemu bungah

 

 

104. Kasaénan tan pinétang

Potang tumraping sesami

Nging linampah kanthi bingah

Inganggep kadarman jati

Kang kudu dèn ugemi

Pangalem nora binuru

Karya saé sedyanta

Sumrambah dhateng sadyèki

Lenging nala tan liya mung paramarta

 

 

105. Watak lamis tinebihna

Sinanantunan burus yekti

Satuhu ingkang kawarna

Wardayanta pindha rukmi

Nora betah sengadi

Bebener ingkang binujung

Lir nuring sasadara

Jro peteng padhang nelahi

Suka tuduh tumrap kang nalisir marga

 

 

106. Katemenan dèn udiya

Pinracaya sagung janmi

Makarya tinales setya

Kajibah tamtu tinampi

Sanggèn tan dèn sélaki

Suthik cidra colong playu

Milaur tinombokna

Misungsung dhiri pribadi

Ya mangkono watak-wantuning satriya

 

 

107. Mangkono werdi sanyata

Patitising lampahrèki

Nyingkirken sagung ruhara

Kang damel dhuhkitèng kalbi 

Sirna dhedheting ratri 

Gantya pepajar winantu 

Rumantya ri pirena

Karenan rahajeng nuli

Sanggya lapa siningkur tinilar samya

[Back]

 

 

P A N G K U R

 

108. Wewarah kang kaping satnya

Tumrap trap-treping lampah puniki

Sarèh samadya pan kudu

Dadya pandoming rasa

Sumarambah olah pikir, tembung, laku

Murih kasampurnanira

Poma samya dipun udi

109. Lamun ngadhepi prakara

Nirlupa kabidhung adrenging karsi

Linimbang-limbang satuhu

Pinikir ingkang prenah

Tundhonipun anteng-antèr kanthi mungkul

Mring panuntuné Hyang Suksma

Ngéntasken sagunging karti

110. Rasa sarèh sirik serah

Dhéngah karya dèn tuntas kanthi rampit

Tan aglis mupus pan lampus

Nging wantun mrantasana

Sinartanan sabar titi tan kasusu

Wijang rantasing ubaya

Kapengkok tan mbalénjani

 

111. Tan gampil semplah myang wegah

Sungkan kesèd luhung tinilar sami

Sanggya reruweting laku

Dèn dhepi kanthi bingah

Nukulaken rasa sreg sajroning kalbu

Dadya daya kang santosa  

Piguna temah ngrampungi

 

112. Pamikir aywa dèn peksa

Anglangkungi murwating nalarèki

Kamot kinemat pan saguh

Momot sagung ruhara

Pangrantamé salir pakéwuh tan mingkuh

Kanthi sarèh dipun sangga

Ènthèng jro nalar lan budi

 

113. Lamun kamu ngangsa-angsa

Kuyang nggènnya gupuh nggayuh pradani

Nguntar-untar hardanipun

Nanging ingkang jinangka

Nora netes kang pinanggih namung lempung

Kacaryan datan kaduman

Wasna kuciwa hudmani

 

114. Nora waspadèng wisata

Datan mulur agé-agé mrepegi

Dhawah wisayaning satru

Jiniret tanpa daya

Gung prayogi manah sarèh dipun émut

Wikan dhumateng wasyasat

Wismaya mamrih basuki

 

115. Pamikir ingkang kabranang

Sring akarya pikurihaning sami

Luhung pakeken kang agung

Sesumber king Hyang Suksma

Cinepengan kanthi kenceng jroning kalbu

Nenuntun gesang pakena

Nugraha mangrèh hastuti 

 

116. Tembung sarèh dèn kekuca

Aywa kongsi nengenken waton muni

Tan karya tabeting tatu

Manjing tumrah gung jalma

Dèn upaya ukara marganing sarju

Sirna sedyaning sulaya

Pan ayem tentrem piniji

 

117. Dyan pinitenah ing liyan

Nora males sagung piawon sami

Tinampi éklas tan rengu

Sak serik kang akarya

Pinujèkna dimèn tebih king bebendu

Uning maring kaleresan

Tuk pitedahing Hyang Widi

 

118. Tembung cidra siningkiran

Ukaranta pepisuh dipun sirik

Kang temen miwah kang burus

Tumus dugèng wardaya

Pangèsthinya bebener ingkang tinuju

Sanggya prasida tinampa

Kanthi puja pangastuti

 

119. Laku sarèh tan gegabah

Gegondhélan mring gegyan wasitadi

Gibanta tinrap kang patut

Mirid rèhing Sampurna

Histanira sumingkir saking bebendu

Nging karya harjaning jalma

Mrabawa hayuning bumi

 

120. Ywa macangkrama piala

Sagung laku tinebih saking tapi

Sannya muhung tujèng luhur

Angudi kasaénan

Sabar sarèh kang lepat pinaring ampun

Tinuntun mring kaleresan

Raras sadarum kaèsthi

 

121. Lumaris pan sarwi mapan

Nora waton sumanggem dèn antepi

Cepet kalakyan binujung

Tilar waspadèng gata

Pikolèhé datan sanès raos getun

Luhung tinata sedyanta

Pinethik amigunani

 

122. Ngraosna sagunging rasa

Mung kéwala samadya angresepi

Rasanta aywa kaladuk

Yèn bungah ngélingana

Kasusahan pan asring dugi nyenyaru

Mangkono menawa béla

Émut gambiraning ati

 

123. Senenga mring samubarang

Waspadakna aywa sengsem kepati

Supaya tan nganti wuru

Nilarken kaprayitnan

Damel lupa mring kautaman sadyèku

Kapéncut nora rinasa

Kalépyan ugi tan risi

 

124. Déné kosok-wangsulira

Lamun sengit gethingnya dèn watesi

Tan ngigit-igit linangkung

Mrih tan niksa wardaya

Pan mangsané mbutuhken tan wirang sinu

Wolak-waliking gitaya

Binenci pan dèn kangeni

 

125. Olah pikir pan samadya

Tan pineksa lwih abot dèn momoti

Wèh saharsa kang satuhu

Sinèlèhna yèn awrat

mBaka sithik wijang-wijang dipun rampung

Angkaten ingkang kuwawa

Temah wèt gesang puniki

 

126. Andon gita kang pasaja

Nora medhar kandha datanpa werdi

Pinurih emating tembung

Piguna pinitaya

Pangastawa ingucapna ingkang cukup

Tan perlu linangkungana

Kanyatan ingkang dèn udi

 

127. Srengena ingkang marlupa

Datan nilar tata parama becik

Sinuprih kang laku kliru

Wangsul jatining marga

Aywa nyimpen panas-branan jroning kalbu

Tembung péling mung samadya

Kliwatan aneniwasi

 

128. Déné tindak apracura

Puruhita nuladha satriyadi

Samadya nora kaburu

Nanging tan ngénak-énak

Dèn jumbuhna kalawan apa kang perlu

Ngangsa datan anguntungna

Tan cukat tinilar kèri

 

129. Tingkah-lampah sakadarnya

Tinarbuka ngaksama ingkang sisip

Émut mring ringkihing manu

Amung titah walaka

Lamun supé waged lumaksita klèntu

Dyan lepat tan kanggep lumrah

Waskitha amawas dhiri

 

130. Watak pamèr sumimpanga

Nora mongkog mring éraming sesami

Kasugyan datan lestantun

Kabisan arsa muspra

Panguwasa namung sawatawis taun

Tan wènten ingkang abadya

Poma ywa umbag sayekti

 

131. Kumèrèn asoring rasa

Mélik unggul pinunjul king sadyèki

Lamun nyenyalad ing kayun

Kadya anelahana

Sambartaka sumirat senen kekuwung

Nanging sadaya tan makna

Sakedhap pan musna sami

 

132. Langkung prayogi samadya

Lenging prana tumindak mrih basuki

Lila legawa winantu

Lumingsir saking hawa

Lamlam nala lumuyut sagunging napsu

Lembita lampah utama

Linumat jroning pambudi

 

133. Poma pacah tinuruta

Pacalané kanthi meneping ati

Pranawa nulya maujud

Prayitna ing satitah

Paran-paran parama tyasih tinuju

Parma kang bakal kadarbya

Pacondhang pan dèn tebihi

 

134. Ruruhing rasa respatya

Rerangkèné raras rinasuk ririh

Rurah rusra pan riningkus

Riris rumesep ing rah

Rorotunggil rinakit dinadya ramu

Rerenggané rasararja

Rerem rumaket retnani

 

135. Kasengsem luhuring budya

Kang karantan tangèh lamun mumpuni

Karirangga pénginipun

Karuh mring kang kretarta

Kadayané dèn udi kang nganti putus

Katunan pan sumingkira

Kawarna pucung puniki

[Back]

 

P U C U N G

 

 

136. Kaping pitu sumrap mring kang adi luhung

Sagung kaéndahan

Kang pinaringken Hyang Widi

Dèn resepna anèng teleng manahira

 

137. Tanem tuwuh sumrambah sato sadarum

Malih pra manusa

Miwah saisiné bumi

Kanthi wijang pinaringan kaluwihan

 

138. Kabèh iku wus kinanthèn mring Hyang Agung

Salir wewatekan

Wèh resep sawiji-wiji

Kawruhana ywa nganti kadamel ura

 

139. Lamun kamu nggatosken ingkang satuhu

Salir kanugrahan

Winiraos kraos èdi

Temah nala ening kadereng memuja 

 

140. Gesang namung lumingsir jroning sapangu

Aywa tanpa tanja

Kélangan ingkang pangaji

Silar rasa, datan wruh rèhing Hyang Suksma

 

141. Gung pepacuh tinungkulna ingkang mungkul

Dimèn uningaa

Pangaosji mangénjali

Ywa rinisak wit adrenging hardanira

 [MW61] 

 

142. Déné manu minangka punjering suluh

Langkung kagunannya

Tinitah kanthi linuwih

Rasa budya tembung lampah éndah guna

 

143. Jagad agung muwus mulyaning Pukulun

Lamun dèn eningna

Kawuryan genging sih kang wi

Karya nala ayem tentrem srah sadrema

 

144. Raos wardu asung warti kusung-kusung

Swawi samya yitna

Kadarman tuking basuki

Datan liya Ingkang Akarya Bawana

 

145. Kang maujud sanggya kasunyatan misud

Luhuring Hyang Suksma

Gung sihé tansah ngopèni

Kapranata patitis ing sapangrèhnya

 

146. Pan aturut mring sadya karsèng Pukulun

Éndah tebanira

Nenuntun titah maniwi

Angabektya lir péndah sang muniwara

 

147. Gung sasangkul gesang madyèng alam satu

Tan ana manasya

Lamun maneseb astuti

Langkung adya Hyang Suksma manadukara

 

148. Lambak tuhu manjing manunggil Hyang Luhur

Temah angraosna

Ayem tentrem lawan èdi

Kasirnakna sanggya lapa jroning nala

 

149. Aywa klèntu mrawasa larasing kidung

Gitayèng bawana

Nyenyekar sagung harjanti

Lamun risak tan kena tinukar arta

 

150. Andon wuwus poma dèn udi kang alus

Éndah munggwing prana

Pinireng ngelam-elami

Amranani karya asreping angkara

 

151. Tembung saru ywa sami dipun geguru

Nyirnakken prabawa

Miwah pangajining dhiri

Damel camah rinèméh sarta winada

 

152. Béda lamun mrasudi lésan lir tatur

Nora mung rirangga

Nging yekti tumusing ati

Tutur èdi mijil king telenging rasa

 

153. Pan sadyèku nyingkirken manah kang rengu

Nyaketken nugraha

Tumanduk dhateng sesami

Kang mangkono upayanen aywa kemba

 

154. Kanthi tulus pikir dèn ulir kang lurus

Ywa ngantya sumimpang

Saking margining utami

Pinuntua murih wèh harjaning jana

 

155. Dèn talusur talesih memet tan kuwur

Ingkang sarwa adya

Miling dadi nering budi

Manah sotya sumingkir saking piala

 

 

156. Jroning samun becik manungku nenuwun

Kalis lelamunan

Ngrerantam kang mbilaèni

Pilangbara meleng maring rèh utama

 

157. Nering kalbu prenahna tan nganti kliru

Mikir kang prayoga

Pijinen barang kang èdi

Tumusira raras rerem jro wardaya

 

158. Among wantu marmané trep traping laku

Raras yèn rinasa

Éndah kalamun kaèksi

Samudaya badhé tansah nuju prana

 

159. Tindak-tanduk dèn udi supaya mathuk

Jumbuh myang kahanan

Sarwa-sarwi katon pèni

Kawistara titis lantip olah kridha

 

160. Aja tambuh waspadakna amrih weruh

Sabarang kang makna

Pilihen ingkang taliti

Singkirana apus kramaning panggodha

 

161. Budi sadu katitik sajroning laku

Patrap kang utama

Iku cihnaning pangerti

Piniliha mawèh harjanta nugraha

 

162. Bekti lulut ngarsaning Hu pan aturut

Uning mring karsanta

Tan mbadal sagung karsèki

Lega-lila kéntar nut ing sapangrèhNya

 

 

163. Yèn pinesu jiwa raga myang bebayu

Bisa dinayanan

Ing panguwaosing Bathari

Pinaringan aji jaya kawijayan

 

164. Kang dèn bujung sanès atosing bebalung

Miwah wuletira

Kulit daging amrih sekti

Paribasan tan tedhas lamun jinara

 

165. Bisa larut nyawiji kumepyur pulut

Kalayan Hyang Suksma

Tan ana ginggang samreki

Satindaknya namung nut ingkang pinancya

 

166. Tan kumrungsung kasesa dadya linangkung

mBebujung karosan

Nanging nyingkur Hyang Pramèsthi

Yèn mangkana sumimpang kesasar marga

 

167. Kang ginayuh jugar wigar nora tuwuh

Ura ngambra-ambra

Pangèsthiné salah dadi

Kawruh mentah datan éca dipun tedha

 

168. Kabèh iku pepacuh ingkang satuhu

Éman dèn tilarna

Milaur dipun prasudi

Dèn èstokna dadya darma kang utama

[Back]

 

 

D U R M A

 

 

169. Apa baya wewarah kang kaping astha

Brataning wong nenepi

Laku angupaya

Mustikaning manuswa

Supados amunpangati

Ing samudaya

Ywa muspra tanpa werdi

 

170. Atetarak tan muhung ing kalairan

Cegah dhahar lan guling

Pasa lan aderma

Tlatèn maring agama

Nging ati tan dèn rawati

Pan nora tanja

Sami kadi tyang pingging

 

171. Sesongaran pamèr darbya kaluwihan

Kaya tan ana malih

Janma ingkang padha

Tandhing lan kabisannya

Angrèmèhken mring sesami

Dadi tan guna

Ngrasuk maring agami

172. Jangkepira manungku maring Jawata

Kathah kang dipun sirik

Nora rupa boga

Dudu pranata puja

Nanging sagung lampah sisip

Dipun tilarna

Puniku wèh hastuti

 

173. Nadyan rupak prananira dèn wiyarna

Nora cupet ing budi

Nututi candhala

Nurut hardaning hawa

Nerak sarak tanpa isin

Nir ing kayitnan

Nalisir nyimpang margi

 

174. Pepénginan makantar-kantar angrebda

Poma dèn kemudhèni

Pinekak ywa ndadra

Pinuntu kanthi lamba

Pepacuh myang wasitadi

Pakekenira

Pan nuntun laksitèki

 

175. Tindak mblasar atetawa kanikmatan

Tumrap kang tan udani

Tumama ing karsa

Temah kayungyun godha

Tan kuwagang anyingkiri

Trékah sulaya

Tundhoné dadya tuni

 

176. Siluk rumpil ngambah margi kaleresan

Sasat tan ana gampil

Satuhu ing budya

Sasmita dèn tilingna

Sinartan antebing pikir

Sirik piala

Sumenggah hardèng karsi

 

177. Kabèh ika kalakyan lamun dèn udya

Kanthi tlatèn taliti

Kineker jro nala

Kinemat ingecakna

Kaprasudi dipun gladhi

Kridhaning suksma

Karèh nut ing prayogi

 

178. Dèn gegulang pamardi ingkang utama

Datan pegat martapi

Dyan awrat sinangga

Dipun embat wardaya

Déné yèn wus dèn antepi

Dadya kuwawa

Daryana gung utami

 

179. Lamun léna nilaraken kaprayitnan

Lumuh macala kapti

Lali pariwara

Lelumban madyèngkara

Léngah enering paniwi

Lampah sulaya

Lalis datanpa werdi

 

180. Muja tapa atetarak durlaksana

Mungkurken sagung yogi

Meleng ing karsanta

Manekung pancadriya

Manunggil karsèng Hyang Widi

Mat kautaman

Mulung myang kang pinanci

 

181. Ingkang lagya ginadhuhan pangawasa

Nilarna watak dhiri

Milaur prasaja

Tan ngendhakken sasama

Nyingkiri tumindak sisip

Wisésanira

Nora kanggé ngakali

 

182. Tinahena salir pikir tan pakena

Miwah sir kang nalisir

Poma dèn cegaha

Ywa jinarken ngrembaka

Yèn kadhung amemalahi

Tan gampil mendha

Lir nyirep bagaspati

 

183. Pepénginan ngangah-angah ner kasugyan

Nyalad adrenging karsi

Tan ana warana

Nyenyingget krodhanira

Temah alepas kendhali

Binandhang tebya

Sir wangsul datan wani

 

184. Donya brana myang arta asring misésa

Ngrèh manu dados abdi

Lamun dèn turuta

mBebudhak sakarepnya

Ngicalken prayitnèng budi

Dadya kethaha

Lingsem tinilar sami

 

185. Wit hartaka asih darma waged musna

Tegel maring pepati

Pitenah deksura

Paéka masang kala

Wus tan ngéman sapadhèki

Uger panjangka

Kasil ginayuh yekti

 

186. Ya mangkana watak winengku kamurkan

Gegyan kang dèn ugemi

Tan sipat prawira

Lumuh wyataning dwija

Pepoyan kang dèn antepi

Langkung kuncara

Mimpang wang kawon janmi

 

187. Lamun donya dadya punjer atinira

Sinembah kadya Gusti

Wlasarsa pan muspra

Asih nora kadarbya

Tegel roganing sesami

Lampah daksiya

Nguber mulyaning dhiri

 

188. Datan lepat wasitaning Hyang Indriya

Paring tuduh mring janmi

Kacaryan hartana

Wewijining candhala

Damel risaking pamardi

Pan dadya ura

Jugar tatanirèki

 

189. Yèn ketaman branta ngempalaken brana

Wuru tetandho rukmi

Angles wit kasmaran

Kasulistyaning sandhangan

Supé myang leresing margi

Dadya kantaka

Lamun panggayuh tuni 

 

190. Samubarang kaudi cekap samurwat

Dé pikantuk nglangkungi

Swawi tinampia

Nugrahaning Jawata

Loma lila mitulungi

Kang kacingkrangan

Ywa nyimpen manah cethil

 

191. Poma-poma aywa tilar kautaman

Nggegulang sasmitadi

Dohna kadurjanan

Temen rèh kaprawiran

Tinangsulan ing tyasrèki

Aywa dèn culna

Bundhelen kang permati

 

192. Aywa nyimpang dedalan maring pepadhang

Dyan ciyut sukar rumpil

Dipun tlatènana

Kinanthèn sabar drana

Supayantuk kang kaèsthi

Mrih tan kuciwa

Pinegat tan wruh margi

[Back]

 

 

 MEGATRUH

 

 

193. Marma iki kaping nawaning pepacuh

Mirid wedhar rasa jati

Mijil saking tyas manekung

Manungku ngarsaning Widi

Manjing manunggil Hyang Katong

 

194. Kang pangaji munggwing gesang kang satuhu

Macala suksma kaèsthi

Pinurih karuh myang tuduh

Mring punjering jasadrèki

Uninga jatining Manon

 

195. Aywa kongsi darbé nétra tan andulu

Tuk wijiling suksma jati

Sangkan paran nora weruh

Temah ical nering kapti

Lumaksana tanpa waton

 

196. Wasitadi wineca dwija rumuhun

Nélakna kahanan janmi

Kanthi tetanya lir tambuh

Wicalen titah kang ngèksi

Miwah kang gesang sayektos

 

197. Dèn wangsuli apatitis miwah jujur

Kahana ingkang sayekti

Tyang wuta kathah linangkung

Makaten ugi kang lalis

Klayan kang urip kinaot

 

198. Apan janmi nadyan melèk socanipun

Ananging boten udani

Aosing gesang satuhu

Asor prabawaning budi

Acecanuk nora tinon

 

199. Iku kadi pasemoné titah blilu

Ingkang suthik aningali

Ismayaning Hyang Ma Agung

Isin miyat urip jati

Ilang lumuyuting batos

 

200. Nenggih sami klayan jana karan layu

Nadyan tata wadhag urip

Nanging datan wikan ilmu

Nasar anggènnya lumaris

Nora béda kadya layon

 

201. Urip jati kudu kinanthènan kawruh

Uninga jatining urip

Upami lirwa binuru

Uwal king jejering janmi

Uwas tumraping lelakon

 

202. Kasmaran mring pepuntoning sanggya laku

Kadidéné tèsing warih

Kinempal myang asalipun

Kumeplas manjing jaladri

Kekalihnya luluh winor

 

203. Suksma kéntir ngenut jantraning Pukulun

Sumarah pasrah tan banggi

Sirna pepénginanipun

Sumuyut wetah sadyèki

Sumilak dugèng pangampon

   

204. Olah batin pan tilar sesuker sagung

Osiking tyas mung nyawiji

Manunggil klayan Hyang Agung

Memet rinasuk sesuci

Mrasudi puji kang twajoh

 

205. Neng samadi lelana lebeting anung

Nilarna rupeking pikir

Ning nering suksma sumusup

Nenungku niat mratapi

Nir sanggya sedya piawon

 

206. Tan angudi kuncara pamurih kasub

Tatasing puja siningid

Tinutup korining napsu

Trékah léngah dèn singkiri

Tulus numusi kang anon

 

207. Ngarsèng Widi dhéngah lampah sarwi katur

Tan wènten ingkang sinelip

Sagung prasida kadulu

Ginelar wijang katawis

Losna sadarum sumaos

 

208. Aywa nganti darbé raos wus linangkung

Nindakken kasucèn yekti

Kawentar buntasing kawruh

Lepat saking lampah sisip

Ngarsaning Hu andhap-asor

 

209. Gung prayogi kanthi manasya dhedheku

Rumaos dèrèng pinanggih

Sampurnaning tata-laku

Temah kadereng mrasudi

Minta apuraning Manon

 

210. Sembah bekti kinanthènan manah wutuh

Iswara cinepeng sami

Hastungkara ingkang mungkul

Wèh tentrem myang hasastani

Asmaralaya cinadhong

 

211. Dipun èsthi tresna asih mring sadarum

Lir tumrap diri pribadi

Samubarang dipun émut

Tinepakna sarirèki

Temah tumindak tan waton

 

212. Mring sesami nala kasengsem sung asih

Tan remen miruda janmi

Punapa malih nyenyaru

Akarya tabeting ati

Ywa damel asanès wirong

 

213. Lamun uning manuswa gesang tan patut

Bebasan pinanggang hagni

Nyanggi bebahaning laku

Dèn éklasna suka warih

Paring asrep mring kang ngorong

214. Winigati ingkang mbetahken pitulung

Sasagednya dèn jurungi

Wirya paring timbang nyuwun

Damel wikaraning kapti

Sung awanda myang kang éwoh

 

215. Yèn angèksi wakala kang lagi nempuh

Nora merem tan preduli

Nanging legawa misungsung

Pinurih awinda gingsir

Wèh wiryawan kang prihatos

 

216. Udani mring roga-yogi awrat lalun

Pan arsa asyah ngrerujit

Kanthi wikrama wèh lipur

Awicarita binangkit

Rahajeng linepat régoh

 

217. Nora sengit tumanduk tumrah kang klintu

Asih rumangkang jro kalbi

Lila ngaksama atulus

Seserik binuwang tebih

Winengku sucining batos

 

218. Manah drengki tan winales dimèn tatu

Nging binayar tindak becik

Winungkus pangaksama gung

Sinupèkna nadyan rungsit

Pan mesgul datan sumiwo

 

219. Dipun èsthi bisa kamot jroning kalbu

Gumelar kadya jaladri

Nadyan bengawan sadyèku

Lumintir mili ngebeki

Tan pisan-pisan arsa rob

 

220. Tanpa tepi nora jajag lebetipun

Momot sagunging prakawis

Sabarang kawrat tan mingkuh

Rinendhem madyaning warih

Nora nggresah datan kisroh

221. Ya kadyèki prana aywa gampil pugut

Mupus kalamun ngadhepi

Bebahan awrat linangkung

Lir langkap pinenthang tuni

Lepat tan ngéntasken gatos

 

222. Angadhepi manéka trékahing manu

Miwah wuwus kang nyakiti

Pamigunanipun satru

Pinggala pangucap rasmi

Dharana rinaswa kamot

 

223. Dèn tebihi watak mrahat péndah margu

Sereng-buteng lir tyang pingging

Dharaka sinantun puguh

Murcita ingkang pinanggih

Luhung matirta waspaos

 

224. Janma dhikih asring kathah godhanipun

Tilar rasikaning ati

Gung rusid minangka pangkur

Tan panggah megeng karsèki

Radyalpa ngengurung raos

 

225. Rismarini pinanggya anèng Pukulun

Tumrap kang maratuka Ji

Kanthi tlatèn dèn maraup

Pujinira ruma amrik

Dadya pangabekti yektos  

 

226. Kadya rawi suka tuduh padhangipun

Narbuka dhedheting ratri

Sanggya rastala mataun

Trawaca tan ana kèri

Makaten tiyang ngabektos

 

227. Ganaresi ingkang ajumeneng ratu

Nggegurua pangrèh aji

Taksaka lit wisa manjur

Aywa sumelang tan dhaning

Lir tatur kumambang abyor

[Back]

 

M A S K U M A M B A N G

 

228. Lhah puniki pawingkingipun pamardi

Kang kaping sadasa

Jangkep piwucal utami

Ywa nganti sinélakana

 

229. Pungun-pungun kalamun dèrèng udani

Kuwatos miwah was

Tanpa kumandel ing Widi

Nora wruh keplasing suksma

 

230. Titi wanci wangsul mring sangkanirèki

Mesthi bakal teka

Nora kena dèn sélaki

Poma tan miris ing nala

 

231. Yapwan janmi tan mawastu rèhing Gusti

Yekti dadya susah

Sang Mahasasa nyarangi

Yamani mahèr yitmanya

 

232. Lamun prapti titi wanci kang pinasthi

Kodheng jroning rahsa

Yojana tan uning sami

Awinda nering panjangka

 

233. Janma pingging talompé ngeningken gati

Kikising agesang

Tumrahing titah sadyèki

Temah nguja hardèng karsa

 

234. Gumarangsang kasukan dipun turuti

Mumpung maksih pana

Plethèking sang bagaspati

Tan nyaruwé yamaloka

 

235. Tan kayaa yatma madyèng jagad mangkin

Nyarwètèh lampahnya

Mahara anyakrawati

Puguh kasupèn Hyang Suksma

 

236. Yèn mangkana lirwa mring swarga sayekti

Mbebujung kadonyan

Lupa paraning dumadi

Kasasar tan manggih tarsa

 

237. Nanging janmi kang sengsem yogasamawi

Dharannya tumata

Mraharana manah suci

Sinung pangerti utama

 

238. Kanthi wijang wijiling tedah suyati

Yadya repah raga

Wijaya mangrèh hastuti

Rasmana karya raharja

 

239. Karuh maring sangkan paraning dumadi

Tinitah Hyang Suksma

Sumbering sadya darmadi

Loka paleremaning suksma

 

240. Lamun murcat tan tambuh paranirèki

Rusak raganira

Yitma méntar gya maniwi

Wangsul sangkaning yudana

 

241. Nora miris ywan Sang Widhitusdha nimbali

Cukup sangunira

Sinartanan darma bekti

Mituhu sanggya karsanta  

 

242. Trusing ati widhwanta lila tinampi

Larakung linepat

Wit luding laris pinasthi

Wilapwa tinilar tebya

 

243. Sihing Widhi dadya wayira pangaji

Kenceng cinepengan

Pinangka wot ingkang dyapi

Tumuju lokabuwana

 

244. Dipun ening ngener lukikaning Gusti   

Nyawiji sedyanta

Tan malang tumolèh margi

Nyapih sagunging angkara

 

245. Wus nyawiji manjing jro jatining waji

Uwal king walitya

Ngalindhih krenteg nalisir

Dumoh saking sanggya dama

246. Kanthi éling manunggil klayan Hyang Rawi

Suméndhé sadrema

Sumèlèh pasrah karsa-Ji

Cinadhang papan diwala

247. Janma bekti winengku wuyuting rati

Sinung panggraita

Landhep nilingken pamisik

Temah wruh mring pepancènnya

 

248. Pan patitis kamuksanira udani

Dyan nora jumawa

Rumaos darbé pangerti

Nging miling rèhing Jawata

 

249. Nora samar mring pepesthèn kang dumadi

Pepancèning suksma

Ingkang tinamtu ing nguni

Weruh titi mangsanira

 

250. Yèn wus dugi kikising gesang puniki

Wangsul mring sangkannya

Sang Widhitusdha nimbali

Ywa tidha-tidha nglenggana

251. Pan Hyang Widi badhé apeparing gati

Minangka pratandha

Kekeran pesthining janmi

Pinurih samya samekta

 

252. Nora kénging puguh mirong karsèng Gusti

Nyahak mring karsanta

Nguman-uman kang pinaring

Tan narimah wilasa-Nya

 

253. Luhung sami tiniling ingkang winisik

Temahan trawaca

Kala-mangsa kang pinasthi

Apan samya kawruhana                 

 

254. Yèn wus dugi titikan praptaning wanci

Swawi cumadhanga

Ywa manesel gesangrèki

Sampun cekap lampahira

 

255. Purnèng anggit wilapakalangyan werdi

Tujuning panjangka

Tan sanès amigunani

Janma kang munggwing rastala***   

 

=======================================================================================================

[Back]

JARWINING TEMBUNG KAWI

KAJLÈNTRÈHAKEN URUT ANGKA PADANING SEKAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mijil =   medal   135 karantan       =   karaos
kalbi      =   kalbu, manah     karirangga      =   rinengga
rudatin =   kasisahan     karuh            =   wanuh
wineca         =   dipun weca, kababaraken     kretarta         =   kuwaos, kuwasa
2 hangga   =   angga, badan     pucung            =   angkat, kaangkat
aking =   kera, boten pitaya, garing   136 sampun trawaca  
mèt      =   pados, ngupadi   137 sampun trawaca  
kapti =   manah   138 ura               =   wigar, risak
3 mopo =   semplah   139 sampun trawaca  
pamisik =   wisik ingkang kababar   140 sapangu       =   sakedhap
4 =   toya     silar               =   sumingkir, nilaraken
5. wignya =   wigna, limpad, langkung, saged   141 pepacuh          =   wewarah, pranatan, paugeran
dhihin =   kapisan, rumiyin     mungkul        =   gentur, kanthi èstu
kayun =   pikajengan, manah     mangénjali       =   éndah linangkung, kaéndahan
6. uning =   sumerep, mangertos     harda               =   pikajeng, napsu
mangénjali =   éndah linangkung   142 sampun trawaca  
durlaksana =   tumindak awon   143 muwus           =   wicanten, nyariyosaken
7. pamardi =   piwucal     kawuryan       =   katingal
nala =   manah     wi                  =   linangkung
ngèsthi =   kaajab, pangajab   144 wardu           =   alus
sangsam =   kidang     warti              =   tutur
salit =   ngelak     yitna            =   ènget
arda =   redi   145 misud           =   ngluhuraken
curi =   rumpil   146 maniwi        =   sowan
8. lana =   lampah     muniwara      =   pandhita Agung
mangkin =   sapunika   147 sasangkul     =   sesanggèn, sesanggeman
9. pingging =   pengung, bodho, wangkot ing manah     satu                =   satunggal (kanthi werdi : iki)
katartya =   katingal     manasya        =   sisah, kasisahan
10 dhat =   jejer, jati     maneseb           =   nempuh
wisuna =   kasangsaran, tuni, ngrerisak     manadukara      =   njurungi
11 sanggya =   sagung, sadaya   148 lambak             =   labet, lelabet
12 juti =    awon, piawon     lapa                   =   panandhang
pariwara    =    piwucal, pepènget   149 mrawasa          =   ngrisak
wiwara        =    piwucal, pangrèh     nyenyekar         =   ngidungaken
13 ditya =    denawa, buta     harjanti             =   éndah linangkung
sarak =    awisan, paugeran   150 sampun trawaca  
14 sadarum =   sadaya   151 sampun trawaca  
Hanindha =    Maha Agung   152 tatur               =   jené, emas
15. karuhun =   rumiyin     rirangga           =   rerenggan
16. hagni =   latu   153 sampun trawaca  
layu =   pejah   154 jana                  =   manusa
17 rukmi =   emas, jené   155 sampun trawaca  
pangastawa =   pangalembana   156 sampun trawaca  
prastawa =   lelampahan   157 sampun trawaca  
18 sampun trawaca     158 among wantu   =   angèn wanci (kanthi werdi :
19 sudra =   asor            empan papan)
pilu =   sangsara     kaèksi            =   katingal, tiningalan
20 kekucah =   peparing kanthi loma     nuju prana         =   nengsemaken manah
tuni =   rugi, sangsara   159 kawistara     =   katingal
andika =   sampéyan     lantip               =   pinter, wasis
marepegi =   methukaken     kridha             =   tindak-tanduk, pandamel
siya =    nandhang, sangsara   160 tambuh         =   kirang pana
21 wruhanta =   kasumerepana   161 sadu             =   aos, saé, lembah
22 sampun trawaca       harjanta           =   éndah linangkung
23 sampun trawaca     162 Hu               =   Pangéran
24 tetèki =   prihatos, nglampahi     karsanta        =   karsanipun
25 sampun trawaca       kéntar            =   késah, kéntir
26 sampun trawaca       mbadal         =   nyahak, lumawan
27 durgama =   pongah, grusa-grusu   163 pinesu            =   dipun gladhi kanthi lampah
28 gati =   prakawis, padamelan, perlu   164 jinara             =   dipun jara, tinumbak, tinuwek
29 ruhara =   pakèwed manéka warni   165 ginggang       =   pisah, kaletan
30 sampun trawaca       pinancya       =   pinanci
31 sampun trawaca     166 sampun trawaca  
32 sampun trawaca     167 sampun trawaca  
33 sampun trawaca     168 sampun trawaca   
34 ranu =   toya   169 munpangati  =   migunani, piguna
lelana =   lampah, ngulandara   170 tetarak         =   sesirik
kikis =   wates     guling             =   tilem
35 luru =   pados     pingging         =   pengung, wangkot ing manah
sapangu =   sakedhap   171 darbya            =   gadhah
36 sampun trawaca     172 boga              =   tedha, tetedhan
37 kayun =    pikajeng, manah   173 rupak            =   rupek
kayungyun =    kapéncut     candhala        =   awon, piawon
38 samun =    sepi, boten ngedhèng     nir                  =   tanpa, nilar, kalis
diyu =   denawa   174 ngrebda          =   ngrembaka
sumirih =   alus, sarèh     pinuntu             =   kapuntu, kabundhel
49. lungit =   lembat, angèl     lamba              =   lemba, langkung
40. ilapat =   pasemon, pratanda   175 sampun trawaca  
siningid =   dipun dhelikaken, kadamel wados   176 sumenggah    =   ngawonaken, nglindhih
41 sesiliban =   boten ngedhèng, dhedhelikan   177 udya              =   udi
42 makna =   maujud, cetha     kineker           =   sinengker
burus =   jujur, ngeblak   178 martapi            =   martapa, nglampahi
43 pranyana =   pandugi, panginten     daryana           =   pikajeng, thukul
44 lampus =   pejah, cilaka   179 madyèngkara   =   madyaning angkara
45 sampun trawaca     180 yogi               =   panandhang
46 wewéka =   akal, cara   181 sampun trawaca  
gupuh =   énggal-énggal   182 tinahena         =   dipun ampet
47 sampun trawaca       bagaspati           =   srengéngé
48 limpad =   pinter, wasis   183  warana            =   aling-aling, sesingget
49 mahas =   manungku puja     tebya                =   tebih
puput =   tuntas   184 misésa             =   nguwaosi
50 sampun trawaca     185 hartaka            =   donya brana, bandha
51 apun =   buntas ing seserepan   186 wyata               =   wiyata, piwucal
52 sampun trawaca       dwija                =   guru
53 ngluru =   ngupados     pepoyan            =   wewarah, sesanti
54 tuwajuh =   kénging pinitaya     mimpang          =   sasap, menang
kupiya =    nggayuh, usaha   187 sampun trawaca  
marlupèng dhiri = tan ngemuti kawontenanipun, kaladuk   188 hartana            =   bandha donya, arta
55 sampun trawaca     189 sampun trawaca  
56 sampun trawaca     190 sampun trawaca   
57 wiyati =   langit, akasa   191 sampun trawaca  
58 sampun trawaca     192 sampun trawaca   
59 sampun trawaca     193 sampun trawaca  
60 sampun trawaca     194 sampun trawaca  
61 sampun trawaca     195 sampun trawaca  
62 linakya =   katindakaken   196 tetanya           =   apitakèn
63 jumawa =   umbag, umuk, sesongaran      ngèksi            =   ningali
64 sampun trawaca     197 sampun trawaca  
65 jana =   manusa   198 tinon              =   sumerep, ningali
sarjanadi =   sarjana Agung   199 blilu                =   bodho, cubluk
66 mar =   éndah, kawentar, ngambar     ismaya             =   cahya, prabawa
wiku =   pandhita, pratapa     miyat               =   ningali
67 sampun trawaca       lumuyut          =   linebur
68 sampun trawaca     200 layu                =   pejah
69 kalbi =   kalbu, manah   201 lirwa                =   kesupèn, talompé
dursila =   awon, piawon   202 sampun trawaca  
70 lalis =   pejah   203 banggi              =   bangga, suwala
kalakya =   kalampahan     pangampon      =   pangempwan, prabu, ratu, Gusti
laya =   pejah   204 twajoh              =   tuwajuh, kénging pinitaya
71 kahana =   kawontenan   205 neng                =   kèndel
72 dhuhkita =   sisah     anung              =   ening
branti =   sedhih   206 kasub             =   kawentar, kajuwara
ginarba =   kakandhut     anon                =   aningali
rat =   jagad, alam kasunyatan   207 prasida           =   lelampahan
nandhang roga   =   sakit, sangsara   208 sampun trawaca  
mulung =   pasrah sumarah   209 manasya        =   sisah
73 sampun trawaca       dhedheku         =   dheku-dheku, madhep
74 sampun trawaca       minta             =   nyuwun
75 laksita =   lampah, tindak   210 iswara             =   sabda kaluhuran
76 sampun trawaca       hastungkara     =   pujibekti
77 sampun trawaca       hasastani          =   ngrahajengi (hasasta = rahajeng)
78 sampun trawaca       asmaralaya      =   swarga
79 pariwara =   piwucal, wewarah   211 sampun trawaca  
80 gwah =   Agung, adi   212 miruda         =   meksa, mrawasa
81 sampun trawaca       wiruda             =   paksa, galak
82 sampun trawaca       wirong             =   sedhih
83 sampun trawaca     213 hagni              =   latu
84 sampun trawaca     214 wirya            =   luhung, luhur, saé
85 sampun trawaca       wikara             =   padhang, langkung padhang
86 sarpa =   sawer     awanda           =   padhang
kresna =   cemeng   215 wakala             =   cilaka
wreksa =   wit     awinda             =   peteng
rekta =    abrit     wiryawan        =   kamuktèn, kamulyan
87 sampun trawaca     216 lalun              =   langkung
88 daksina =   kidul     asyah              =   ngrisak
paksi =   paksina, lèr     ngrerujit          =   ngejur
ris =   aris     wikrama         =   linangkung ing tembung, tata saé
kaot =   kiyat     awicarita        =   ayem, raras
89 praya =   manah     régoh             =   lumpuh
kabrananging      217 rangkang       =   griya
rana   =  kabrananging manah     rumangkang    =   gegriya
paribaya =   bebaya, sagung prakawis   218 rungsit            =   angèl
rudra                  =   angkara     sumiwo            =   ngaru-biru, mbebidhung
waskitha =   titis, wicaksana   219 rob                 =   bena, banjir
90 pramana =   awas, waskitha   220 sampun trawaca  
91 miyat =   ningali, mangertosi   221 pugut             =   punggel, tugel
kingkin =   sisah     langkap          =   gendhéwa
mulat =   ningali, waspada   222 pamiguna         =   paminter
warastra =   jemparing, dedamel     pinggala          =   julig
rungrum =   pangrungrum     rasmi                =   asri, adi
pranyana =   pandugi, pangatos-atos, kawaspadan     dharana          =   sabar
92 sampun trawaca       raswa              =   raos
93 sampun trawaca       rinaswa          =   rinaos
94 sampun trawaca     223 mrahat