Djoko Rahardjo

01 Anane Ana  02 Utaminipun Tiyang Gesang 03 Duh Gusti  04 Lembah Cilember Cisarua Bogor

   ***************************************************************************************************************************

 

01 Anane Ana

Ananè ana iku

Saka kang ora ana

Trep patrapè kaagem

Tinarbuka intinè

Sumrambah marang titah

Kagem karahayuan

Lan kasantosaning tyas

Jakarta, H/11/11/1992

 [Back]

 

 

02 Utaminipun Tiyang Gesang

Utaminipun tiyang gesang        

Kedah mangertosi wanci                    

Titi wanci, swasana, zaman

Isang sarwa, sumadya mawi

Wates ingkang tipis lan samar

Saking peteng dateng pajar

Saking sisah dateng sentosaning rahayu

 

Sesampunipun mangertosi keindahaning darma 

Waged langkung dewasa ginugahing raos              

Tumungkul datang Gusti

Lan waged Ngantunggalaken dateng swasaning alam

Linangkung malih waged Nyumantaaken dateng kawicaksanaan Gung

Ugi nglereb raos harda dados kaweningan kang ginurit

Handadosna kesiapaning diri hamundi karsa Gung

 

Titi lampahing Raos kang wus miyos dewasa   

Hanjalari miyosè cakraming diri

Kang katon cumlorot tumapakè ing kaindahaning lampah

Trep mantep Nyrambahi dating pamong mitra tuwin Negari

Mijarakè ugo hambikakna pra titah dateng pepajar jati

Hanuntun lampah titah dating lampah kautamen

Paring wareging padaran ugi batas sesami

 

Margi sampun Nyetosi kaendahaning karsa Gung   

Tumapak Sarwa pasrah ngandelaken emutipun dateng Gusti

Mboten ngoyoworo ing tindak pangucapipun

Trimah atudung ron klaras lan ateken tebu wulung

Nindakaken kayektènan dating sih Dharma Gung kang tumedak

Kinantènan kawaspadan Nyetitaken lampah dateng patrap lan pakem

Nuli waged Nyumilakaken pedut dateng pajaring lampah

Jakarta, H7/14/11/1992

 [Back]

 

 

03 Duh Gusti

Duh Gusti …

Sungkem sembah sewu, katur Paduka Gusti …

Nuwun sewu-sewu sembah kawula

Saking raos kang ginolong gilik lan nyawijji, kawula alit

Ginugat ginurit, Nyuwun sih Asihipun Gusti …

Kagem hambikaaken Netra Kumalasarinipun pra pimpinan

Ing Negari, bab pra kawula alt sampun sami ngetos waspada

 

Mrang panandang kang kapundi, kang Sampun Mawantu-wantu

Kiniring mobah mosiking Bumi dalah isinipun

Jer puniko kinodrat saking sih hing jawata

Kawula hanamung sak asuku jaja ateken jangga

 

Duh Gusti …

Hanamung Paduka ingkeng ngertos sak ngertosipun kaèndahan jati

Kawula siniwaka, hamundi karsa Gung kang Dumawah,

Ing panyuwun kawula alit katuntuna dateng margi kang yektos

Wageto paring pepajar ing tindak sami …

Nuli wageto ngemot momot ing Bebrayan sami

Mrih rahayu ugi Sentosaning Lempah ing Nagri

 

Sajak Syair kang tumeko saka prenteling Geter Raos!

Jakarta, 27 November 1992

 [Back]

 

 

04 Lembah Cilember Cisarua Bogor

Menawi bade anggayuh tebih kedah mangertosi mulo bukanipun

Ketingal anarwang saking wetan, njeng Panembahan Senopati,

Paring sesuluh saha daya ( mrang bn? saenipun sowan? )

Jumbuhing Cakra mandireng pribadi …

Dadi sumbering rahayu kang kinayungan dening Gusti

Nata kumataning tindak kang tumatan …

Saka jumbuhe … karsa rasa cipta kang tuwuh

Cakra mandireng pribadi

Manawa wus ngancik mangkono, sawisa adamel dalem AGUNG

 

Salam taklim, rahayu-rahayu, ing pamuji sami! 

Kintunan saking Tebet Barat Dalam IIF / 23.

 [Back]

 

                                                                               

[Soneta Indonesia][Puisi Parakanca]

 Copyright©soneta.org 2004  
 For problems or questions regarding this web contact
[admin@soneta.org] 
Last updated: 15/06/2015